Redakcja

Chcesz z nami współpracować? Wejdź tu, aby dowiedzieć się więcej.

 

Kontakt:

redakcja@literatki.com

Redakcja:

Konrad Zych, konrad.zych@literatki.com - redaktor naczelny

Patrycja Chajęcka, patrycja.chajecka@gmail.com

Tomasz Kupiecki, t.kupiecki@literatki.com

 

Informacje dla wydawnictw:

Nie recenzujemy książek niezamówionych (choć zdarzają się od tej reguły odstępstwa). Nie odsyłamy przesłanych egzemplarzy.

 

Regulamin serwisu literatki.com

Artykuł I – Postanowienia podstawowe

1. Serwis literatki.com jest własnością Konrada Zycha i Tomasza Kupieckiego zwanych dalej Wydawcą.

2. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z literatki.com – literackiego serwisu internetowego. Odnosi się także do wszystkich treści publikowanych w serwisie.

3. Regulamin należy przeczytać i zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

Artykuł II – Wysyłanie treści

1. Strony serwisu mogą zawierać: biuletyny, pokoje rozmów (chat) i inne treści tworzone przez użytkowników systemu i wysyłane na serwer w czasie rzeczywistym.

2. Użytkownik nie może zamieszczać treści wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego; nie może atakować osób, ich wyznania, lub rasy; nie może zamieszczać treści pornograficznych i obscenicznych w każdej formie; materiałów, które mogą zakłócić działanie systemów komputerowych serwisu literatki.com, niezgodnych z treścią serwisu literatki.com jako całości lub też poszczególnych jego fragmentów. Interpretacja treści dokonywana jest przez Administratora serwisu.

3. Administrator serwisu ma prawo dokonywania w przekazanych przez Użytkownika tekstach zmian, poprawek, skrótów a także usunięcia dowolnej treści wysłanej przez Użytkownika. Decyzje Administratora podjęte w tym zakresie są ostateczne i nieodwołalne.

4. Użytkownik ma prawo zgłaszać do Administratora wnioski o usunięcie tekstów innego Użytkownika, które uważa za niezgodne z treścią postanowień Regulaminu.

5. Użytkownik nie ma prawa przekazywać za pomocą serwisu treści o charakterze komercyjnym (reklama, zakup określonych produktów itp.).

6. Wszelkie treści wysłane do serwera serwisu literatki.com mogą być zachowane przez system w różnych formach. Użytkownik w pełni odpowiada za przesyłane treści. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo edycji, kopiowania, publikowania, retransmitowania i dystrybuowania wszelkich materiałów, które Użytkownik wyśle do serwera serwisu.

Artykuł III – Prawa autorskie i licencje

1. Wszelkie materiały i treści wyświetlane na stronach serwisu, w tym: tekst, oprogramowanie, grafika, video, muzyka, dźwięki, nazwy, logotypy, znaki firmowe należą do ich właścicieli i są chronione prawem autorskim.

2. Użytkownicy i autorzy, którzy wysyłają materiały do serwera serwisu oświadczają, że są właścicielami nielimitowanych praw autorskich do tych materiałów i udzielają Wydawcy niewyłącznej licencji na ich wykorzystanie w serwisie literatki.com.

3. Konsekwencje zamieszczenia przez Użytkownika tekstów do których nie posiada on praw autorskich obciążają wyłącznie jego i powoduje to bezwarunkowe zablokowanie konta tego Użytkownika.

4. Używając serwisu literatki.com Użytkownik zgadza się nie naruszać praw autorskich materiałów zawartych w serwisie.

5. Użytkownik umieszczając tekst w serwisie literatki.com udziela tym samym dla Wydawcy licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na:

    • rozpowszechnianie umieszczonych tekstów/utworów w serwisie literatki.com,
    • wykorzystanie przez Wydawcę tekstów/utworów objętych licencją do celów promocyjnych serwisu,
    • wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci.

6. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana na zasadach określonych w przepisach Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Udzielenie powyższej licencji w żaden sposób nie ogranicza praw autorskich Użytkownika, ani prawa do udzielania przez niego upoważnienia do wykorzystania tekstów/utworu innym osobom.

8. W przypadku publikacji artykułów opublikowanych w serwisie Literatki.com wymagane jest podpisanie ich imieniem i nazwiskiem autora oraz podanie źródła strony wraz z aktywnym linkiem do tekstu.

9. Publikacja jakiegokolwiek artykułu zamieszczonego na stronie serwisu bez zgody autora nie jest dozwolona.

Artykuł IV – Wyłączenie odpowiedzialności

1. Użytkownik używa serwisu literatki.com na własne ryzyko. Wydawca, jego pracownicy, współpracownicy i inne strony zaangażowane w serwis literatki.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym szkody powodujące utratę zysku, zakłócenia w pracy, utratę informacji handlowych lub inne straty finansowe) powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia serwisu literatki.com, nawet gdy Wydawca zostanie powiadomiony o możliwości powstania takich szkód.

2. Użytkownik przejmuje wszelkie zobowiązania prawne i materialne wraz z kosztami procesów sądowych w przypadku, gdyby osoba trzecia wystąpiła z roszczeniami wobec Wydawcy, a roszczenia te byłyby skutkiem czynności dokonanych w serwisie przez Użytkownika.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • nieprawidłowości w działaniu serwisu,
  • nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu na skutek działania Użytkowników i innych osób oraz za szkody, jakie z tego  mogą wyniknąć,
  • utratę treści zamieszczonych przez Użytkowników publikacji oraz wynikające z tego ewentualne szkody.

Artykuł V – Postanowienia końcowe

1. Serwis literatki.com rezerwuje sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym momencie, bez uprzedzenia Użytkowników. Wszelkie zmiany regulaminu muszą zostać także zaakceptowane przez Użytkownika.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczania zakresu działania serwisu lub też przerw w jego działaniu, co może być związane z potrzebami natury technicznej lub organizacyjnej.

3. Serwis literatki.com może zawierać odnośniki (linki) do innych stron i treści, które nie należą do Wydawcy lub jego współpracowników. Wydawca nie odpowiada za treści zawarte na tych stronach.

4. Używanie serwisu wymaga zaakceptowania wszelkich reklam wyświetlanych na stronach serwisu.

5. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, blokadą konta na czas określony, lub blokadą konta na czas nieokreślony. Decyzje te podejmowane są przez Administratora serwisu.

Użytkownik w sporze z Wydawcą lub Administratorem serwisu nie może powoływać się na brak znajomości treści niniejszego Regulaminu.

Komentarze niedostepne.